พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่ตลาดแรงงานการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ :

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่ตลาดแรงงานการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ :

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยืนทางซ้าย กลาง จากภาพ) ให้การต้อนรับ นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ยืนทางขวา กลาง จากภาพ) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 4  สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts