ปลัด พม. เตรียมระดมทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม :

ปลัด พม. เตรียมระดมทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม :

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวง พม. มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟู เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมถึงมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ทำให้มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ 435,761 ครัวเรือน ในพื้นที่ 26 จังหวัด 134 อำเภอ 852 ตำบล 5,817 หมู่บ้าน ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ จึงได้เตรียมวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมแผนเผชิญเหตุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 คอยรับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมในการประสานเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการสังคม คอยเฝ้าระวังและแจ้งเหตุในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ โดยมี อพม. สำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย และจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำที่ศูนย์ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการในระยะฟื้นฟู โดยจัดทีม One Home พม. จังหวัด นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ และผ่อนคลายความวิตกกังวล จากนั้น กระทรวง พม. จะเร่งพิจารณามอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า  การฝึกอาชีพระยะสั้น การพักชำระหนี้ผู้สูงอายุและคนพิการ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนได้มอบหมาย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 58,613 ครัวเรือน ในพื้นที่ 21 อำเภอ 154 ตำบล 1,340 หมู่บ้าน โดยร่วมกับทีม One Home พม. จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดบูรพาราม เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ นมผงสำหรับเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย การแจกอาหารปรุงสุกจาก ครัว พม. และแซนวิชจากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ การให้บริการนวดแผนไทยและตัดผมเสริมสวยชาย – หญิง และกิจกรรมเกมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น

Related posts