“ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง” :

ครั้งแรกในประเทศไทยที่เด็กไทยจะได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง” :

สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม “หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ” (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams) ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องนวัตกรรมและท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สำหรับรูปแบบกิจกรรมนั้น จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากยานอวกาศ “เสินโจว14” มายังห้องนวัตกรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนเยาวชนไทยได้มีประสบการณ์การพูดคุยและซักถามปัญหาต่าง ๆ กับมนุษย์อวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่บนยานอวกาศโดยตรง

พร้อมกันนี้ จะมีผู้แทนเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศรับสัญญาณและร่วมกิจกรรมพร้อมกันในประเทศของตนเอง

กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้เยาวชนไทยสนใจในวิทยาศาสตร์อวกาศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจที่จะศึกษา ต่อยอด และพัฒนาวิทยาศาสตร์อวกาศของไทยสู่การแข่งขันระดับสากล

ภาพ/ข้อมูล : ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

#PRsuankularb

Related posts