ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน :

ปลัด พม. กำชับหัวหน้าหน่วยงานภาคอีสาน มุ่งทำงานเชิงรุก ชูศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นที่พึ่งประชาชน :

วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ได้มาติดตามและขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมของกระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีอยู่ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิดใหม่ “รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ” พร้อมทั้งใช้ TPMAP ที่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ร่วมกับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – Logbook) ที่เป็นฐานข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ตนได้กำชับให้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นราชการ 4.0 เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของพี่น้องประชาชน เพราะความสุขของประชาชน คือ ความสำเร็จของ พม. เราต้องทำงานเชิงรุก โปร่งใส เปิดเผย มีการสื่อสารที่ดี บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เป็นต้น โดยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด ต้องทำงานเป็น Core Team เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่าง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งมี 300,000 กว่าคนทั่วประเทศ เป็น Mister ช่วยขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่อีกด้วย

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เหมือนได้มาต่ออายุ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ

Related posts