พม. ดึงภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ :

พม. ดึงภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ :

วันที่ (30 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี สำหรับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point – GFP) จำนวน 300 คน โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติสำหรับการประสานการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี รวมทั้งขับเคลื่อนกลไกเพื่อสร้างพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน วันนี้ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็น CGEO และ GFP เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ เครื่องมือบูรณาการมิติเพศภาวะ และการจัดทำแผนงานและโครงการด้านสตรีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี อีกทั้งช่วยสนับสนุนความเข้าใจถึงทิศทางและแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาด้านอื่นๆ ของประเทศไทยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Related posts