‘ซีเค พาวเวอร์’ รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 65 ตอกย้ำองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ :

ซีเค พาวเวอร์’ รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 65 ตอกย้ำองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ :

กรุงเทพฯ (11 ม.ค. 66)บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค เข้ารับประกาศเกียรติคุณการันตีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน สะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565

ทั้งนี้การรับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ จากการทำงานด้านความยั่งยืนของ ซีเค พาวเวอร์ ที่จะมุ่งสู่ CKPower NET ZERO EMISSIONS 2050 หรือการก้าวสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2608

Related posts