พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 :

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10,946,646 คน วงเงิน 8,382,201,000 บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คือ

– กลุ่มผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน

– กลุ่มผู้สูงอายุ 70- 79 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 150 บาทต่อคนต่อเดือน

– กลุ่มผู้สูงอายุ 80 – 89 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

– กลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 250 บาทต่อคนต่อเดือน

ระยะเวลาการจ่ายเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

โดยที่ผ่านมากรมบัญชีกลาง ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุสำเร็จ จำนวน 10,607,346 คนเป็นเงิน 8,002,318,850 บาท หลังจากวันที่ 19 กันยายน 2565 (การจ่ายงวดสุดท้าย) มียอดเงินที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุได้สำเร็จ กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเบิกเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ เพื่อรอจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 109,742 คน เป็นเงิน 21,807,750 บาท โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ (Reject) และรายการที่ไม่สมบูรณ์ 14,343 ราย เป็นเงิน 3,831,900 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี/เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีปิด/บัญชีถูกอายัด/บัญชีติดเงื่อนไข/เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนไม่ถูกต้อง เป็นต้น

2.กรณีถูกระงับการจ่าย 95,399 ราย เป็นเงิน 17,975,850 บาท เนื่องจากผู้มีสิทธิเสียชีวิต/ข้อมูล วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง/ เป็นผู้ประสงค์บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา/ข้อมูลพื้นที่ไม่ตรงตามข้อมูลของกรมการปกครอง เป็นต้น

สำหรับแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่ตกค้างอยู่ กรมกิจการผู้สูงอายุ จะดำเนินการเร่งจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

Related posts