อบต.วังทอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ :

อบต.วังทอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ :

วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกับเดินเยี่ยมชมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และมีคณะผู้บริหาร นายอนันต์ สุขมี สมาชิกสภาฯ อบต.ม.18 นายเฉลียว นามมะหิงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้ดำเนินการจัด 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ การทำน้ำมันนวด ,สบู่สมุนไพร และกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนา และขับเคลื่อนนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ซึ่งในพื้นที่ตำบลวังทองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง และปรับใช้สำหรับการประกอบอาชีพได้ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาววาสนา แก้วชา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ฝึกอาชีพ พร้อมกับบรรยายการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย ณ สวนเกษตรพืชผัก หมู่ที่ 28 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Related posts