มูลนิธิ EDF จับมือทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัดพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน :

มูลนิธิ EDF จับมือทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัดพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน :

มูลนิธิ EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จับมือบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมตลาดนัดภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Job Skills Development project) เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนวัดม่วง (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 367) โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) โรงเรียนวัดหุบกระทิง และโรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา) จังหวัดราชบุรี จัดแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมทั้งต่อยอดโครงการในโรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสนี้อาจารย์ ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์ (แถวยืน-ที่ 5  จากขวา) อาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี วิทยากรงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Job Skills Development project) นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง (แถวยืน-ที่ 4 จากขวา) และ นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี (แถวยืน-ที่ 3 จากขวา) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นายไพรัช วรศิริ (แถวยืน-ที่ 2  จากขวา) ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และนางสาวกฤษณา ทองมวล (แถวยืน-ที่ 5  จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

หน่วยงานที่สนใจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล [email protected] ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมร่วมกัมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

Related posts