ว.อาชีพขอนแก่น หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AMTO Part 147 ผลิตช่างอากาศยาน รองรับการตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในอนาคต :

ว.อาชีพขอนแก่น หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AMTO Part 147 ผลิตช่างอากาศยาน รองรับการตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในอนาคต :

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประกาศความเป็นเลิศด้านการศึกษาสายอาชีพ เน้นจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมประกาศความสำเร็จการมีงานทำตรงสาขา 100% และยังได้รับการรับรองให้เข้าฝึกประสบการณ์ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานศึกษาพิเศษ เป็น ประธานเปิดโครงการประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 โดยมี นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน ,ดร.วณิชย์ อ่วมศรี ,นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอชนบท และนายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมผู้อำนวยการเขตมัธยมศึกษาขอนแก่น และผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ,ผู้อำนวยการ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 50 โรงเรียน ,นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน ,นักเรียนมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลาย 470 คน ,ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม 50 โรงเรียน ,กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 100 คน ,นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 2,240 คน และภาคีเครือข่าย 5 บริษัท รวมผู้ร่วมงาน 3,110 คน

ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานศึกษาพิเศษ กล่าวว่า โครงการบ้านอาชีพ Open House 2023 เป็นความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความสำเร็จของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (MTO 0004 B1.1 ,CAAT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนักศึกษาจะได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็นระยะเวลา 600 ชั่วโมง ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า เป็นการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขา 100% ของผู้สำเร็จการศึกษา อีกทั้ง สาขาวิชาช่างอากาศยาน ยังเป็นสายอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูง

นับเป็นโอกาสดีของเยาวชน ที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้บริบทของการจัดการเรียนสายอาชีพ  ซึ่งเน้นทักษะในการปฏิบัติจากการทำงานจริง รวมถึงการเรียนรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ผ่านการจัดนิทรรศการเปิดบ้านอาชีพ  Open House 2023 ในครั้งนี้ เป็นการประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน ซึ่งเป็นทางเลือกด้านการศึกษาที่มีความมั่นคงในอนาคตอย่างแท้จริง

ด้าน นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน กล่าวว่า ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน (Aviation) ที่มีห่วงโซ่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ทั้งทางตรง อาทิ การผลิตอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วน การซ่อมบำรุงอากาศยาน ท่าอากาศยาน และทางอ้อม อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ คลังสินค้า

การเรียนช่างเครื่องบิน หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็น “กลจักรสำคัญสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน” เพราะช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มีความสำคัญมากในการปฏิบัติการบินของอากาศยาน เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความพร้อมต่อการบินของอากาศยาน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานจะเป็นผู้ทำการซ่อมบำรุงอากาศยาน และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศยานลำนั้นทำการซ่อมบำรุงได้ตามมาตรฐาน และสามารถทำการบินนำอากาศยานและผู้โดยสารถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย และหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินนั้น ผู้ที่ถือใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานหรือในประเทศไทยเราจะเรียกใบอนุญาตนี้ว่า “ใบอนุญาตช่างภาคพื้นดิน” ผู้ที่ถือใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยานนี้จะสามารถซ่อมและเซ็นรับรองการซ่อมได้กับเครื่องบินขนาดเล็กเช่น Cessna 172 หรือ Piper Warrior เท่านั้น

ขณะที่ความต้องการ Aircraft License Engineer มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกวันตามการขยายตัวของสายการบิน  ที่บินมากขึ้น เครื่องครบอายุการซ่อมบำรุงเร็วขึ้น เข้าซ่อมเร็วขึ้น จำนวนของ Aircraft License Engineer ที่ต้องซ่อมบำรุงและเซ็นรับรองการซ่อมบำรุงก็ต้องเพิ่มเป็นเงาตามตัว หากในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อรองรับการตรวจซ่อมในระดับที่สูงขึ้น เราก็ต้องการ Aircraft License Engineer อีกจำนวนมหาศาล เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในอนาคต

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน และเชื่อว่าจะสามารถสร้างบุคลลากรที่มีความสำคัญ ให้ตรงตามตลาดแรงงานต้องการอย่างแท้จริง ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อศ) กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมการบิน กล่าว

ด้าน นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงาน เปิดบ้านอาชีพ Open House 2023 เป็นการประกาศความสำเร็จของนักศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่  (New S-Curve) ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่องค์กรมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของ การเรียนการสอนของ สอศ. พร้อมให้การสนับสนุนเดินหน้าผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสากล Approve Maintenance Training Organisation AMTO Part 147 สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

Related posts