วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก :

วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก :

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกและกระบวนการผลิตเพื่อลดการเกิดเชื้อราบนเปลือกไข่เค็ม และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุกให้นานขึ้นมากกว่า 1 เดือน

ทั้งนี้ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าวให้แก่กลุ่มไข่เค็มบ้านขุนภูมิ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งแปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม พอกด้วยดินเหนียวจากจอมปลวก โดยกลุ่มสามารถผลิตไข่เค็มส่งให้กับร้านค้าประจำได้อย่างสม่ำเสมอ ตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชน ในเขตอำเภอพังโคนและอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีกำลังผลิตเดือนละ 5,000 ฟองต่อเดือน และมีกำไรเดือนละ 6,000 บาท

Related posts