วว. /บพข. เครือข่ายพันธมิตร แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด :

วว. /บพข. เครือข่ายพันธมิตร แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด :

วันที่ ( 29 พ.ค. 2567 ) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ICT Conference 2024 , International Cellular Therapeutics Conference  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี  ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Department  of  Biochemistry  National University of Singapore (NUS)  ประเทศสิงคโปร์  สาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย  ให้เกียรติบรรยาย ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  เสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะจากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภค  ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน  โอกาสนี้  ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  ดร.พงศธร ประภักรางกูล  นักบริหารพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ และบุคลากร วว. เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  การสัมมนาวิชาการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ โครงการการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิต Allogeneic umbilical cord-derived mesenchymal stem cell ตามมาตรฐาน GMP สำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และบริษัทวีก้า เวลเนส จำกัด ในปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนงานพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products :  ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้องและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูงให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน โดยมีคณะผู้วิจัยหลักอยู่ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนในด้านอื่นๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

“…เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ  คือ การพัฒนาสถานที่ผลิต ระบบการผลิตสเต็มเซลล์ ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP  การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับสัตว์ทดลอง การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับหลอดทดลองที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ได้มาซึ่งการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแบบ allogeneic stem cells สำหรับใช้ในการบำบัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมสู่การนำไปใช้ยืนยันความปลอดภัยเชิงคลินิกของอาสาสมัคร (phase I/II clinical trials) ในโครงการระยะถัดไป โดยตามแผนการดำเนินงานคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต Allogeneic stem cell ซึ่งจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เสริมความพร้อมในการขยายผลทางคลินิกสู่การแพทย์ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568  อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพด้วยการผลักดันการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงภายในประเทศให้มีศักยภาพ  มีการศึกษาทางคลินิกที่พิสูจน์และวัดผลได้  โดยได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล…” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวสรุปในกรอบการดำเนินงานและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ

Related posts