สพม. บึงกาฬ สอบสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 183 ราย :

สพม. บึงกาฬ สอบสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 183 ราย :

วันที่ 22 มิ.ย.ที่ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬได้ดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 โดยใช้โรงเรียนบึงกาฬ เป็นสนามสอบแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ร่วมสังเกตการณ์

ผู้ที่ผ่านเข้าสอบภาค ค ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ทั้งหมด 183 ราย ซึ่งมีผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ที่ได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 380 ราย คิดเป็น 48.15% ใน 9 กลุ่มวิชาเอกแบ่งเป็น วิชาคณิตศาสตร์ 47 ราย วิชาภาษาไทย 23 ราย วิชาภาษาอังกฤษ 41 ราย วิชาฟิสิกส์ 27 ราย วิชาเคมี 40 ราย วิชาชีววิทยา 35 ราย วิชาสังคมศึกษา 101 ราย วิชาคอมพิวเตอร์ 43 วิชาเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 16 ราย ซึ่งวันนี้ใช้ห้องสอบที่โรงเรียนบึงกาฬ จำนวน 11 ห้องสอบ ซึ่งวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการคุมสอบภาค ค ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูวิชาเอกต่างๆ ซึ่งเราได้ดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 ท่าน เขตพื้นที่ฯได้มีการสุ่มใช้โทรศัพท์สอบถามได้มาซึ่งกรรมการ 14 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ จำนวน 16 ท่าน โดยแบ่งออกเป็นห้องละ 11 ท่าน ผู้บริหาร 11 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน ส่วนคุณครูตามวิชาเอกนั้นเชิญมา 1 เท่าคือ 22 คน จับฉลากเป็นกรรมการสอบภาค ค ในแต่ละห้อง

การสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบบริค (Scoring Rubric) 3 องค์ประกอบ คือ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลิกท่าทางเป็นการแก้ปัญหาอุดมการณ์ของการเป็นครู ของความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 25 คะแนน ประกอบไปด้วยประวัติการศึกษาผลงานและความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และส่วนที่ 3 ความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน วิเคราะห์หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้การนำเสนอเกี่ยวกับการสอนมีสื่อวัดประเมินผลรวมทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็น 100 คะแนน

สำหรับในการที่จะเรียกบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยทั้งหมด 15 อัตรา โดยจะเรียกบรรจุรอบแรก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 และมีโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ ขอใช้บัญชีผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับบรรจุทั้งหมดอีก 23 ตำแหน่ง ซึ่งจะเรียกบรรจุในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 และการสอบในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมกับครูที่มาสอบมาเป็นครูผู้ช่วยให้ดีที่สุดและมากที่สุด ดร.กษมา ป้องกัน กล่าว

ด้านนายนรภัทร สิทธิจักร รองผอ.สพม.บึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบหมายจากประธานคณะ อ.ก.ค.ศ.บึงกาฬ ได้รับปฏิบัติหน้าที่จาก สพม.บึงกาฬ มาเป็นคณะกรรมการในการกำกับการสอบสัมภาษณ์ภาค ค มอบหมายให้การจัดสอบครั้งนี้ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรม ในการดำเนินการเราได้ออกแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่สอบครั้งนี้ที่โรงเรียนบึงกาฬ โดยนายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และ ข เข้ามาสอบสัมภาษณ์ภาค ค นางสาววรัญญา พิมพ์อินทร์ เดินทางมาจาก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันนี้ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งตนเองก็เป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอ.ศรีวิไล เข้าสอบมาแล้ว 4 ครั้ง ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตนเองชอบในการเป็นครูได้ฝึกประสบการณ์ด้านภาษา อยากให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤกษซึ่งเป็นภาษาระดับโลกในการสื่อสารกับนานาอารยประเทศได้ ปลูกฝังการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอฝากน้องๆที่จะเข้าสอบในครั้งต่อไปได้ตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆ และเป็นกำลังใจให้ค่ะ และนางสาวสุพัตรา ผาสุทรร เดินทางมาจาก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ก็สอบสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นได้เข้ารอบสัมภาษณ์ภาค ค จะทำเต็มที่ให้ผ่านให้ได้ค่ะ

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906

Related posts