คุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :

คุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :

วันที่  24 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย คาดหวังการละเมิดสิทธิลดลง

โดยมี นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ หัวหน้าสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสงขลา ได้แก่ นางระวิวรรณ เพชรทินองชุม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นางพิชญณันท์  อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง นางดวงจันทร์  สุขแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับดคีจังหวัดสงขลา นางนันทพร  อุไรรัตน์   เจ้าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโส  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางสาววดาลัด ชูแก้วประการ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานา ปปส.ภาค 9 ฯลฯ นางสาวนิรมล ชะโนวรรณะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาณการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย : เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนราธิวาส และยะลา จำนวน 65 คน และอบรมผ่านออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting จำนวน  215 คน ไปพร้อมกัน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลในเชิงป้องกันและการส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ลดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และลดการละเมิดกฎหมายทำให้สังคมเกิดความสงบสุข ต่อไป

Related posts