“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” สร้างคลังอาหารที่ยั่งยืนในโรงเรียน-ชุมชน :

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” สร้างคลังอาหารที่ยั่งยืนในโรงเรียน-ชุมชน :

การมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะเยาชนในพื้นที่ทุรกันดารและชนบทห่างไกล ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายช้า ไม่สมวัยแล้ว ยังกระทบต่อพัฒนาการทางสมองด้วยเด็กๆ ด้วย

เป็นเวลา 36 ปีแล้ว ที่เครือซีพี ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ มีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากภาวะทุพโภชนาการ เพราะได้รับประทานไข่ไก่ ที่มีโปรตีนสูง อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และเป็นไข่ไก่ ที่ได้จากจากฝีมือการดูแลของพวกเขาเอง

ขณะเดียวกัน โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ยังเปรียบเสมือนห้องเรียนอาชีพ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร  การจัดการผลผลิต นำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการฯ นักเรียนทุกคนได้ศึกษานอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน กลายเป็นพื้นฐานความรู้ติดตัวพวกเขาตลอดไป นอกจากนี้ ไข่ไก่ สด สะอาด ปลอดภัย ส่วนที่เหลือ ยังกลายเป็น “คลังอาหารให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” อีกด้วย

นับตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนร่วมโครงการ 959 แห่งทั่วประเทศ ที่ CPF ให้การสนับสนุน ทั้งโรงเรือน พันธุ์ไก่ไข่ อาหารและอุปกรณ์ พร้อมทั้งส่งสัตวบาลผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การบริหารการเงิน การตลาดและจัดจำหน่าย ที่น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้

ปัจจุบัน มีนักเรียน 213,794 แสนคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,086 คน และชุมชนอีก 2,374 แห่ง ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นี้ และยังคงขยายความสำเร็จของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน สร้างคลังอาหารในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน./

คลิกชม Clip VDO >>  https://youtu.be/n3g3jFM_gzw

Related posts