การเคหะแห่งชาตินำ 4 โปรเจกต์ ร่วมแสดงนิทรรศการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 :

การเคหะแห่งชาตินำ 4 โปรเจกต์ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้…

Read More