พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย :

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอ…

Read More

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้าน…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล บ้านผู้สูงอายุนครพนม” :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม น้อมนำศาส…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวช…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนสูงวัย” (Care Befriend) รุ่นที่ 2 :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนสูงวัย” (Care Befriend) รุ…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “จัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากร พม. ประจำปี ๒๕๖๕ …

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบโล่ให้กับ นางสมสง่า บุญนอก นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศฟินแลนด์ พร้อมยกย่องเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณค่า :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบโล่ให้กับ นางสมสง่า บุญนอก นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทอง…

Read More

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับดูแลผู้สูงอายุ :

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเทคโนโลยี…

Read More

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2563 – 2564 :

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รุ่นที่ 4 และ รุ่…

Read More