สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย สาธารณะสุขเพื่อชุมชน เคลื่อนที่ :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยทันตก…

Read More