50 ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนหน่วย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่อเนื่อง :

50 ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนหน่วย ปลื้มได้ 97.96 คะแนนการประเมินความโ…

Read More