CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021 :

CPF คว้า 2 รางวัล Best CEO และ Gold Award for ESG จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021 :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัล จาก The Asset ESG Corporate Awards 2021  ได้แก่ รางวัล  Best CEO Award ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agro & Food) และรางวัล Gold Award for ESG

จากความมุ่งมั่นดำเนินงาน และความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สร้างการเติบโตทางธุรกิจและคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

รางวัล  The Asset ESG  Corporate  Awards 2021 จัดโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล Best CEO Award มอบให้ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นในการวางกลยุทธ์ และความสามารถในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน รวมทั้งสามารถสื่อสารและการสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร และรางวัล Gold Award for ESG เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จนเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่หยุดชะงัก และทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีส่งมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและถูกกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ./

Related posts