CPF สานต่อ Circular Meal ..มื้อนี้เปลี่ยนโลก ปีที่ 2  จัดการอาหารส่วนเกิน สร้างความมั่นคงทางอาหาร :

CPF สานต่อ Circular Meal ..มื้อนี้เปลี่ยนโลก ปีที่ 2  จัดการอาหารส่วนเกิน สร้างความมั่นคงทางอาหาร :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ  “Circular Meal… มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เข้าสู่ปีที่ 2 จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรชั้นนำ มุ่งลดการสูญเสียอาหาร จัดการอาหารส่วนเกิน ลดขยะอาหารจากการบริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียม ตอกย้ำการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ร่วมมือภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ “Circular Meal …มื้อนี้เปลี่ยนโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2565 ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  เป็นหลักในการทำโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ Reduce – Recharge-Reborn  ประกอบด้วย Reduce เป็นการลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และการเกิดขยะอาหาร (Food Waste) Recharge ร่วมเติมพลังชีวิตแก่ผู้ขาดแคลน ผ่านมื้ออาหารปลอดภัย สด สะอาด จากกระบวนการจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Surplus) ที่ถูกหลักอนามัยตามหลักทางโภชนาการที่เหมาะสม และ Reborn ร่วมสร้างชีวิตใหม่ ทั้งคนและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเติมความสมดุลระบบนิเวศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  เน้นลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด

“ซีพีเอฟและภาคีเครือข่ายองค์กรชั้นนำ ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก โดยในปีแรกสามารถบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบจนถึงปลายทางผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับมื้ออาหารและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเก็บบรรจุภัณฑ์กลับ เพื่อส่งต่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนำไปรีไซเคิล สร้างประโยชน์ใหม่ (Upcycling) และย่อยสลายอย่างเหมาะสม  โดยในปี  2564  ส่งมอบอาหารไปกว่า 15,000 มื้อ   เก็บบรรจุภัณฑ์กลับทั้งหมดกว่า 4,000 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 7.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์” นายวุฒิชัยกล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผลิตอาหารชั้นนำ ได้กำหนดนโยบายการจัดการอาหารสูญเสียและขยะอาหาร ส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตอาหาร สนับสนุนการนำอาหารส่วนเกินมาสร้างคุณค่าต่อ เสริมสร้างโภชนาการที่ดีแก่สังคม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs ) ข้อที่ 2 การขจัดความหิวโหย ข้อ 12 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และข้อ 17 การสร้างความร่วมมือระดับสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการ “Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ที่มีเป้าหมายลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2573

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มเครือข่าย Circular Meal…. มื้อนี้ เปลี่ยนโลก อาทิ บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด สนับสนุนโครงการ Education  for the  Deaf  ( EDeaf) สนับสนุนการเรียนรู้ของน้องๆ ในโครงการ EDeaf ซึ่งปีนี้ กลุ่มเชฟอาสาของซีพีเอฟร่วมปรุงอาหารกลางวัน โดยใช้วัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากโรงงานต่างๆ เช่น ไส้กรอกไก่ ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง เป็ดพะโล้ เพื่อมอบให้กับน้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และกลุ่มอาสาสมัคร

นอกจากนี้  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และพัฒนาทักษะการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรในมือ ซีพีเอฟได้จัดให้มีการสาธิตวิธีผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารแก่เยาวชนในโครงการ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม แม้อยู่ในสังคมเมืองพื้นที่จำกัด โดยวิทยากรจาก Wastegetable ถือเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในเมือง (Urban Farming) สร้างรายได้อย่างเสมอภาค (Inclusive Job Opportunities) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม (Equality) ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inclusion) ./

Related posts