กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด :

วันที่ 27 เม.ย. 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) โดย รักษาการผู้อำนวยการฯ นายปฏิภาณ จุมผา และ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก นางสาวสุมล ยางสูง พร้อมทั้ง สภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ ผู้แทน อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบงบประมาณที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา 75 ครัวเรือน จำนวน 1,350,000 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวสมาชิกจะนำไปจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 60 ครัวเรือน และนำไปซ่อมบ้าน 15 ครัวเรือนเพื่อตั้งต้นให้เกิดการเยียวยาความเดือดร้อนเบื้องต้น

รักษาการผู้อำนวยการฯ ยังได้ตอกย้ำถึงการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานในการแกไขปัญหาของพี่น้องผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความเป็นห่วงประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว นอกจากการช่วยเหลือในงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่อยู่อาศัยของประชาชนตามโครงการบ้านมั่นคงต่อไป

Related posts