ปลัด พม. ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลทุ่งโพธิ์ (บ้านมะกะโท) พร้อมดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางทุกมิติแบบองค์รวม :

ปลัด พม. ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลทุ่งโพธิ์ (บ้านมะกะโท) พร้อมดึงเครือข่ายช่วยกลุ่มเปราะบางทุกมิติแบบองค์รวม :

เมื่อวันที่ (30 เม.ย. 65) เวลา 13.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลทุ่งโพธิ์ (บ้านมะกะโท) ณ บ้านเลขที่ 1027 หมู่ที่ 2 บ้านมะกะโท ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอนาดี  พร้อมมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) ตำบลทุ่งโพธิ์ และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม. แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่  1) งบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบทภูมินิเวศทับลาน จำนวน 69 หลัง รวมเป็นเงิน 2,760,000 บาท 2) งบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 90 หลัง รวมเป็นเงิน 1,620,000 บาท 3) งบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลังๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 4) เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 50 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 5) เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท และ 6) หน้ากากอนามัยสำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งโพธิ์ (บ้านมะกะโท) อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชน อาทิ การทำถ่านไบโอชาร์  การทำปุ๋ยไบโอชาร์ และธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ณ หมู่ 1 (บ้านแหลมไผ่) ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งขจัดความยากจนและลดความเหลื่อม พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ครัวเรือนเปราะบาง 4.1 ล้านครัวเรือน เป็นฐานข้อมูลหลัก ประกอบกับฐานข้อมูลในระบบของกระทรวง พม. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งข้อมูลครัวเรือนเปราะบางที่สำรวจพบเพิ่มเติมในพื้นที่ โดยมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม นำไปสู่การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็น “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” เพื่อยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมที่ครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ 1) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 2) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 4) ศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบล 5) โรงเรียนผู้สูงอายุ และ 6) ชมรมผู้สูงอายุ อีกทั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งมูลนิธิเอ็นไลฟ  นับเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง และรวดเร็ว

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำบลทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ 151.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 96,875 ไร่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน  มีประชากร 7,195 คน  3,170 ครัวเรือน  มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ 1,186 คน คนพิการ 307 คน และเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 366 คน โดยมีครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 595 ครัวเรือน รวมทั้งมี อพม. ตำบลทุ่งโพธิ์ 69 คน ทั้งนี้ พบว่า ตำบลทุ่งโพธิ์มีสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเร่งด่วน 4 ปัญหา ได้แก่ 1) สาธารณูปโภค อาทิ น้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอ 2) การเกษตร อาทิ ราคาผลผลิตตกต่ำ 3) ภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก ) และ 4) ผู้สูงอายุ อาทิ อาศัยอยู่เพียงลำพัง หรือรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน

Related posts