CPF นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี :

CPF นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรม “Build Up Engagement Leadership” @เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี “เที่ยวทั้งที ทำดีได้ด้วย” ชวนพนักงานทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ นำทีมโดย นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ในฐานะ ประธานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ซีพีเอฟ นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจสุกร นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ

กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ เริ่มที่ กิจกรรม ‘การปลูกป่า’ เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง โดยมีต้นกล้าหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ ต้นจำปาป่า ประดู่ป่า เป็นต้น กิจกรรม ‘เพาะกล้าไม้และทำ Seed ball’ จากการผสมดินเหนียว ปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ยแล้วกับน้ำ ปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ นำไปผึ่งแดดหรือลม ต่อด้วยกิจกรรม ‘การเดินป่า’ สำรวจแหล่งอาหารสัตว์ป่า ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้และพืชพรรณนานาชนิดที่อยู่บริเวณ 2 ข้างทาง โดยเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ชมจุดไฮไลท์และถ่ายภาพกับ ‘ต้นตะเคียนหิน’ ขนาด 2 คนโอบ มีอายุยาวนาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดำรงชีพในป่า ทำอาหารโดยใช้อุปกรณ์สำหรับออกภาคสนาม รวมทั้ง เรื่องเล่าเช้านี้จากชุมชน ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของคนในชุมชน ในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติเขาพระยาเดินธง และปิดท้ายด้วย การยิง Seed ball ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันส่งต่อเมล็ดพันธุ์ดีๆ ให้เติบโตในป่าใหญ่อย่างสวยงาม

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ในฐานะ ประธานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงตระหนักถึงการมีส่วมร่วมในอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังพนักงานในเรื่องนี้ ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนด้าน “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าที่โครงการเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้แก่โลก รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานปลูกต้นไม้ในสวนที่บ้าน ที่พักอาศัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ด้าน นางสาวกมลทิพย์ สมัยสงฆ์ พนักงานจิตอาสา ซีพีเอฟ กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้ รวมถึงเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนและประเทศ

นายปิยวุฒิ เอกพิพัฒน์เวชกุล พนักงานจิตอาสา ซีพีเอฟ กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบการเดินป่า แต่การมาครั้งนี้ต่างจากทุกครั้ง นั่นคือ ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งดีๆ เหล่านี้ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน การมาร่วมกิจกรรมนี้ถือว่า คุ้มค่ามากจริงๆ ใครที่ต้องการผ่อนคลายหรือชาร์ตแบตให้แก่ร่างกาย การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก

สำหรับ กิจกรรม  “Build Up Engagement Leadership” @เขาพระยาเดินธง เป็นส่วนหนึ่งของ ชมรม CPF ท่องเที่ยวจิตอาสา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 ชมรมของ CPF เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยชมรม CPF ท่องเที่ยวจิตอาสา ยังมีกิจกรรม เตรียมพร้อมให้พนักงานได้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิ HIKING, CAMPING, SIGHSEEING ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ./

Related posts