พก. จัดอบรมกฎหมาย สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน :

พก. จัดอบรมกฎหมาย สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน :

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 โดยมีนางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมานานในสังคมไทย โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น จึงวางแนวทางการแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการปฏิรูป อีกทั้งเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหา หากสามารถกระตุ้นให้คนในสังคมส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญแล้ว จะทำให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยากในสังคม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในระดับปัจเจกบุคคลหรือสร้างจิตสำนึกในระดับเครือข่าย และระดับสถาบัน ซึ่งทั้งหมดควรทำควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดสังคมที่คอยช่วยเหลือ ร่วมมือกันตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในระดับเครือข่ายอาสาสมัครฯ งานด้านคนพิการ ได้ให้ความร่วมมือและสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพสังคม จำนวน 21 จังหวัด ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการอบรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “เครือข่ายคนพิการกับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” แบ่งกลุ่ม work shop “องค์ความรู้ การสร้างกลไก และการขับเคลื่อนกิจกรรมของภาคประชาชนกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” การบรรยาย เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” และสรุปความรู้ในการจัดอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและตอบข้อซักถามเรื่อง “การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านกฎหมายกระทรวง พม. และวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. มาให้ความรู้ในการอบรม

Related posts