อพท. ปลุกพลังเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จัด TCCN 2022 :

อพท. ปลุกพลังเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จัด TCCN 2022 :

ในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ประธานการเปิดงาน กล่าวว่า อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย จัดกิจกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 65 – 1 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBC 2 สุขุมวิท 33  เพื่อเป็นเวทีให้ ผู้รู้ ผู้นำในการพัฒนาเมือง คนสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการของเมืองต่างๆ มาร่วมกันสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนำมาออกแบบเพิ่มมูลค่าทำให้เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้น ภายใต้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเมือง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับการสนับสนุนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ศิลปิน จากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย”  นอกจากนั้นยังมีตัวแทนของเมืองสร้างสรรค์ 5 แห่ง ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดเพชรบุรี มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์อันเป็นสาระสำคัญ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดขึ้นภายใต้องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ที่ต้องมี 4 อย่าง นั่นคือ พื้นที่สร้างสรรค์ (Public Space) ที่เปิดโอกาสคนสร้างสรรค์ของเมืองได้มาพบปะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative People + Creative Business) เริ่มต้นต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Event) ได้แก่ การจัดงาน เทศกาลต่างๆ ที่ทำให้ได้มีโอกาสปล่อยผลงาน เรื่องราวผ่าน สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media)” ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิก TCCN ถึงการเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 เมือง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ TCCN จัดตั้งครั้งแรกในปี 2021 มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO แล้วหรือเมืองที่สนใจเท่านั้น

Related posts