พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน :

พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน :

วันนี้ (4 ก.ค. 65) เวลา 10.30 น. นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) สำหรับในปี 2565 เปิดการอบรมฯ เป็นรุ่นที่ 7 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การทำเบเกอรี่ยามาซากิ ร้าน 60+ Plus Bakery and Cafe by Yamazaki and MarkRin 2) การฝึกอาชีพงานโรงแรม และ 3) ครัว 60+Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ โดยมี นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) นำชมการดำเนินงาน พร้อมคนพิการสาธิตการฝึกอาชีพ ณ ร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe และอาคาร APCD Training Center ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+Plusโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” (Disability Inclusive Business) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 20 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครคนพิการทุกประเภท อายุระหว่าง 17 – 65 ปี สามารถสมัครได้ที่ร้าน APCD 60+Plus ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจะทำการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี ณ อาคาร APCD Training Center และร้าน 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe บริเวณบ้านราชวิถี โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-354-8634 /02-354-7508 และ 092-823-9217 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการทำธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business) สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการพัฒนาศักยภาพ สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Related posts