พม. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) :

พม. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) :

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผช.ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. ในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม และธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อสำคัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น อาทิ หลักการแนวคิดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ฐานกฎหมายและมาตราที่จะใช้สำหรับอ้างอิงเพื่อดำเนินกิจกรรม และความตระหนักถึงกฎหมาย สิทธิ การระมัดระวังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร และอบรบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Related posts