พม. ชูข้อเสนอ “CSOs Forum” ระดับประเทศ ดึงหุ้นส่วนจากชุมชนสู่ประชาคมโลก :

พม. ชูข้อเสนอ “CSOs Forum” ระดับประเทศ ดึงหุ้นส่วนจากชุมชนสู่ประชาคมโลก :

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 “หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา  เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ เสนอต่อรัฐบาล ซึ่ง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดเวที CSOs Forum ระดับภาค ในรูปแบบออนไลน์ 4 ภาค ระดับประเทศอีก 1 เวที โดย มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 600 คน

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประชุม CSOs Forum ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญ ดังนี้

  1. รัฐบาลควรกำหนดนโยบาย สนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการตนเองของท้องถิ่น ทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้สามารถรวมกลุ่มกัน จัดทำแผนและงบประมาณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้
  2. จัดให้มีพื้นที่การมีส่วนร่วมเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการของภาคประชาสังคมในประเทศ และเวทีการทบทวนความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ระดับภาค
  3. หน่วยงานรัฐ และอปท. ควรสนับสนุนแผนและงบประมาณทุกปีให้กับองค์กรประชาสังคมและองค์กรชุมชนในการทำงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ให้อิสระ ยึดผลงานเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบร่วมกัน
  4. ควรมีกองทุนสนับสนุนการทำงานให้แก่องค์กรประชาสังคมในทุกจังหวัด ผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นแผนงาน/โครงการที่ทำงานกับกลุ่มเปราะบาง คนยากจน คนด้อยโอกาส
  5. การปรับตัวของภาคประชาสังคม การร่วมมือกับภาควิชาการและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่กำลังตื่นตัว

เวทีนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกมิติทางสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส ได้รับความเท่าเทียมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่ “สังคมดีคนมีคุณภาพ” นายอนุกูล กล่าวในตอนท้าย

Related posts