สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 :

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 :

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อประธานเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นางยุวดี นิ่มสมบูญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เหรัญญิก, พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการ, นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ รองเลขาธิการ, และผู้แทนโรงแรมเซ็นทราฯ เฝ้ารับเสด็จ

และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฝ้ารับเสด็จ แพทย์หญิงสุวรรณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 – 2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายช่อดอกมะลิสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายของที่ระลึก

จากนั้น พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กราบทูลรายงานประวัติความเป็นมาการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ขอพระราชทานพระอนุญาต เบิกผู้เข้าเฝ้าที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ, ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่, ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ และโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ จากนั้นขอพระราชทานกราบทูลเชิญพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565

โอกาสนี้ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ถึง 2565 จำนวน 556 คน พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 ถึง 2565 จำนวน 339 คน พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ จำนวน 6 คน และพระราชทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 52 คน

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 ส่วนนิทรรศการ “เจ้าหญิงผู้ทรงมีพระกตัญญูอย่างสูงต่อพระมารดา” จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเคียงข้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดูแลพระมารดาเป็นอย่างดีเสมอมา

Related posts