อพท. ยกระดับชุมชนเรียนรู้ BCG โมเดล :

อพท. ยกระดับชุมชนเรียนรู้ BCG โมเดล :

เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการท่องเที่ยวตามโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ในระดับชุมชน นาวาอากาศเอก อธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้มอบหมายนายมนัสวิน บุญทวี ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ตำบล คุ้งบางกะเจ้า” ประสานนายสมปอง รัศมิทัต ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า นำทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ บางกะเจ้า บางกอบัว ทรงคะนอง บางน้ำผึ้ง บางกระสอบ และบางยอ เดินทางไปยังชุมชนเครือข่ายของ อพท. คือบ้านถ้ำเสือและชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของตัวเอง

กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และแนวทาง BCG โมเดล ด้วยกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การบริหารจัดการป่าชุมชนด้วยการทำธนาคารต้นไม้ การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบ Zero Waste เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบาย BCG ในการ ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า มุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts