รมว.พม. ย้ำถอนรากถอนโคนค้ามนุษย์ ต้องทำงานมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บูรณาการเครือข่ายทำงานร่วมกัน :

รมว.พม. ย้ำถอนรากถอนโคนค้ามนุษย์ ต้องทำงานมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ บูรณาการเครือข่ายทำงานร่วมกัน :

วันนี้ (20 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายจุติ กล่าวว่า ด้วย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ TIP Report 2022 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 21 ประเทศที่ได้รับการปรับอันดับสูงขึ้น จากระดับ Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 เนื่องจากประเทศไทยได้มีความพยายามอย่างจริงจังในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของวิกฤตโควิด – 19 ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งเร่งรัดพัฒนากลไกและกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ทั้งนี้  จึงได้ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วประเทศในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพัฒนากระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ  ซึ่งโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวง พม. ให้เป็นฝ่ายตั้งรับ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดและข้อเท็จจริง ซึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทราบคือ ในทุกวิกฤติ ล้วนมีโอกาสแฝงอยู่เสมอ วันนี้ ตนขอมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับทุกคน ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทีม One Home พม. ทุกจังหวัด และเครือข่ายการทำงานของกระทรวง พม. โดยขอให้ยึดหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะความเป็นมืออาชีพนั้นสำคัญมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน  และขอให้ภาคภูมิใจกับงานที่ทำ ตั้งใจกับสิ่งที่ทำ ขอให้เปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) จากการพูดถึงกระบวนการไปเป็นการพูดถึงผลสัมฤทธิ์ สิ่งที่ควรพูดหรือสื่อสาร ต้องมีความรับผิดชอบโดยรวมนอกเหนือจากหน้าที่ ต้องแสดงถึงจิตวิญญาณของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรือคน พม. ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจในงานของตัวเองต่อสังคม

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าระบบงานที่เราปฏิบัติอยู่นั้น มีช่องว่างตรงไหนที่ต้องแก้ไข โดยเริ่มจาก Pain Points และหาแนวทางแก้ไข  และขอให้ทุกท่านแสดงความเป็นผู้นำ เสนอแนวทางแก้ไขออกมาเป็นแผนปฏิบัติการของกระทรวง พม.  เราต้องช่วยกันถอนรากถอนโคนการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กในทุกรูปแบบ  อีกทั้งขอให้การทำงานของ ทีม One Home พม. จังหวัด เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่แยกส่วนกันทำงาน  และขอให้นำแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Related posts