พม.เดินหน้าจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อขยายพื้นที่การศึกษาแก่เด็กกลุ่มเปราะบางใน จ.พิษณุโลกและกำแพงเพชร :

พม.เดินหน้าจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อขยายพื้นที่การศึกษาแก่เด็กกลุ่มเปราะบางใน จ.พิษณุโลกและกำแพงเพชร :

วันที่ (21 ส.ค. 65) เวลา 09.29 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระประชาบดี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งร่วมประชุมหน่วยงาน ทีม One Home พม. จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม.

นางพัชรี กล่าวว่า สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่เราได้ให้ความสำคัญ โดยเรามีสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีและแห่งที่สองที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะได้ดูแลกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบาง ที่หลุดจากระบบการศึกษา หรืออาศัยในครอบครัวยากจน ลำบาก กำพร้า ถูกทอดทิ้ง แต่มีความใส่ใจในการศึกษา มีความประพฤติดีและอาจจะไม่มีทุนการศึกษา โดยกระทรวง พม. จะให้ความอุปการะและส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา พร้อมทั้งให้ที่อยู่ที่พักและอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  นอกจากนี้ เรายังจะมีการเสริมทักษะในการใช้ชีวิตเบื้องต้นและทักษะในการประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กัน และสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชนเป็นต้นกล้าคุณธรรมที่เป็นคนดีและเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะเป็นแห่งที่ 3 เพื่อรองรับเด็ก เยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษา อีกทั้งได้มีที่อยู่ที่พักและอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชนดังกล่าวมีความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง

Related posts