๑๓๐ ปี มหาดไทยบำรุงสุข “ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ” :

๑๓๐ ปี มหาดไทยบำรุงสุข “ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ” :

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย 2565 ความสำเร็จด้านการศึกษาท้องถิ่น “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ด้วยแนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพราะเชื่อว่า การพัฒนาคน การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย จึงให้นโยบายด้านการพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชนทั่วไป  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ 3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย นิทรรศการจาก อปท. ตัวแทนทั้ง ๕ ภูมิภาค , นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย พบกันในงาน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง 075 423 599 เฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองทุ่งสง และอัพเดทกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ เฟสบุ๊ค มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12

Related posts