สถาปนา 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :

สถาปนา 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :

วันที่ (1 ก.ย. 65) เวลา 07.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง พิธีพราหมณ์และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ที่สร้างคุณงามความดีและประโยชน์แก่สังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า วันที่ 1 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) หรือเดิม “กรมประชาสงเคราะห์” ซึ่งปีนี้ครบรอบ 82 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พส. ขับเคลื่อนภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อมรับ รุก รวดเร็ว” แม้ประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่เรายังคงรวมพลังเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างสังคมคุณภาพร่วมกัน

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 1) การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2563 และปี 2564 จำนวน 15 รางวัล 2) การมอบรางวัล “คนดี  ศรี พส.” ประจำปี 2564 และปี 2565 ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมฯ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 6 รางวัล 3) การมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศแก่พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 9 รางวัล 4) การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กรสวัสดิการสังคม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 5 องค์กร ได้แก่  1. ชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จังหวัดสระบุรี 2. ศูนย์พัฒนากาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 5. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และ 5) การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมจำนวน 17 หน่วยงาน

กว่า 20 ปีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นตั้งใจอุทิศตน สานต่อเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาสังคมให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Related posts