พม. จัดอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2565 :

พม. จัดอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2565 :

วันนี้ (10 ก.ย. 65) นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรกับผู้เข้าอบรม โดยมีผู้รับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งสิ้น 37 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

Related posts