“ดีป้า” คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน :

“ดีป้า” คว้ารางวัลเกียรติยศ และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน :

12 กันยายน 2565กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ชูผลงานบริการด้านดิจิทัล คว้า ‘รางวัลเกียรติยศ’ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 และ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลผ่านการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และมอบนโยบาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 200 หน่วยงานร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดย ดีป้า ได้การพิจารณาให้รับ ‘รางวัลเกียรติยศ’ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

1)      รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022

ผลงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง

โดย ดีป้า และ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ก่อนได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA 2022) ในสาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม เนื่องในวัน United Nations Public Service Day เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในสาขาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ทั่วโลกที่ผ่านการประเมิน

2)      รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ จำนวน 2 รางวัล คือ

  • รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการผลงาน แพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 โดย ดีป้า และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
  • รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต

ผลงาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยไม่กักตัว (ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์)

โดย จังหวัดภูเก็ต และ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน

3)      รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมผลงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสวนปาล์ม เพิ่มผลผลิตตามมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้ยั่งยืน

ดีป้า มุ่งทำงานเชิงรุกโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมทุนทางสังคม โดยรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับในปีนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจในการพัฒนาบริการด้านดิจิทัล เพื่อมอบความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม พึงพอใจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีได้จากรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานบริการดังกล่าวจะช่วยจุดประกายเรื่องการพัฒนาบริการแก่ภาคประชาชนให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป โดย ดีป้า จะเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีพลวัต บนฐานทุนมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Related posts