กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ :

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ :

(15 ก.ย. 2565) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ กรณี “คุกคามทางเพศในหน่วยทหาร”

อธิบดี จินตนา กล่าวว่า  การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศไม่ได้จำกัดแค่เพียงการข่มขืน ลวนลาม หรือการสัมผัสร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแทะโลมด้วยสายตา คำพูด หรือกิริยาท่าทางด้วย โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม ผู้ถูกกระทำมีความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย หรือรู้สึกถูกเหยียดหยาม ซึ่งการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

อธิบดีจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน  ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงเอกชนต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน และประการสำคัญ หน่วยงานต้องแก้ไขและจัดการปัญหาอย่างจริงจังโดยทันที

นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมีภารกิจในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และเยียวยาทางจิตใจ โดยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จากศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โทร 02-6596749 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook account : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

Related posts