พก. เชิญชวนร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โชว์ Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้ :

พก. เชิญชวนร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โชว์ Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้ :

วันที่ (28 ก.ย. 65) เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้มีกำหนดจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยกรมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวง พม. พก. แสดงศักยภาพผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดย พก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยใน 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) นิทรรศการวิชาการ 1.1) ผลการดำเนินงานสำคัญในช่วงที่ผ่านมา อาทิ สิทธิ สวัสดิการ / ข้อมูลด้านคนพิการ ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการดีเด่น / โครงการ WE CAN DO 1.2) Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ อาทิ One Stop Service / ครอบครัวอุปการะ / อาชีพแนวใหม่ / สิ่งอำนวยความสะดวก / พม.กลาโหม สานพลัง มุ่งพัฒนาสร้าง คนดี คนเก่ง / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ เป็นต้น 2) การให้คำแนะนำด้านสิทธิ สวัสดิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล 3) CSR จาก 6 บ.เครือข่ายชั้นนำ ร่วมจัดบริการ/ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ 4) พื้นที่ปล่อยพลัง Empowerment ลานโอกาสสำหรับคนพิการ โดยหน่วยงานในสังกัด พก. และภาคีเครือข่าย การแสดงศักยภาพของคนพิการ การสาธิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการแสดงด้านดนตรีศิลปะจากคนพิการ ทั้งนี้ พบกับไฮไลต์เวทีกลาง ในวันที่ 30 ก.ย. 65 การบอกเล่าความประทับใจของ นางสาววรรณี ศรีอรัญ คนพิการที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นทุรกันดาร ที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / เวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ โดยน้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ และ Ted Talk คนพิการทางจิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย สมาคมเสริมสร้างชีวิต บริษัทลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รวมถึง การแสดงศักยภาพของคนพิการ เต้น Cover โดยทีม DBK-T21 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคม องค์กรคนพิการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สนใจผลงาน Soft Power ของกระทรวง พม. การแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์คนพิการในระดับ Premium จากฝีมือคนพิการ รวมถึงมีรถเข็นวีลแชร์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการสำหรับคนพิการและทุกคน พบกันในวันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Related posts