พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” :

พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” :

วันที่ (30 ก.ย. 65) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 (เวทีกลาง) อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมไฮไลต์ การบอกเล่าความประทับใจของ นางสาววรรณี ศรีอรัญ คนพิการที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นทุรกันดาร ที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / เวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ โดยน้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักเขียนและนักพูดในการให้แรงบันดาลใจ และ Ted Talk คนพิการทางจิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย สมาคมเสริมสร้างชีวิต บริษัทลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รวมถึง การแสดงศักยภาพของคนพิการ (เต้น Cover เพลงจินนี่จ๋า+แบมแบม) โดยทีม DBK-T21 (DownSyndrome Bangkok Trisomy21) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เวทีย่อย ณ โถงชั้น 1 ตึก พส. กิจกรรมชุดการแสดงรำกลองยาวเพลงเกี่ยวข้าว จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ปล่อยพลัง Empowerment ลานโอกาสสำหรับคนพิการ “สร้างสรรค์หัตถกรรมบำบัด ถัก ร้อย” 1. กระเป๋าถักเชือกร่ม 2. ถักแคนตัส 3. สายคล้องแมส จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ที่จัดขึ้นภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยใน 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) นิทรรศการวิชาการ สิทธิ สวัสดิการ / ข้อมูลด้านคนพิการ ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการดีเด่น / โครงการ WE CAN DO / Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ อาทิ One Stop Service / ครอบครัวอุปการะ / อาชีพแนวใหม่  / พม.กลาโหม สานพลัง มุ่งพัฒนาสร้าง คนดี คนเก่ง / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ เป็นต้น 2) การให้คำแนะนำด้านสิทธิ สวัสดิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล 3) CSR จาก 6 บริษัทเครือข่ายชั้นนำ ร่วมจัดบริการ/ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ 4) พื้นที่ปล่อยพลัง Empowerment ลานโอกาสสำหรับคนพิการ การสาธิตผลิตภัณฑ์คุณภาพและการแสดงด้านดนตรีศิลปะจากคนพิการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนที่สนใจผลงาน Soft Power ของกระทรวง พม. การแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์คนพิการในระดับ Premium จากฝีมือคนพิการ ได้ไปจนถึงวันที่ 3 ต.ค. 65 นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Related posts