พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน :

พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน :

วันนี้ (4 ต.ค. 65) เวลา 10.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ มีการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 10 คน เพื่อเป็นเครือข่ายของกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือตามเจตนารมณ์ของกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาระบบดูแลผู้ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง พม. ทั้งงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา และงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการเสริมพลังทางสังคมของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบงานคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม และระบบงานอื่น ๆ ภายใต้ภารกิจกระทรวง พม. 2) ร่วมกันจัดเวทีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3) บริหารงานและจัดระบบงานอาสาสมัครและการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาเป็น อพม. สู่เครือข่ายที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมในอนาคต 4) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ และ 5) ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรม (Sandbox) และเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือสังคมและบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างครบวงจร (One stop service) แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

Related posts