เชฟรอน ผนึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” สนับสนุนทุนการศึกษา เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนไทยใน 7 จังหวัดแดนใต้ :

เชฟรอน ผนึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” สนับสนุนทุนการศึกษา เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนไทยใน 7 จังหวัดแดนใต้ :

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 6 ตุลาคม 2565 – บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด จับมือศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” นำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอดรับเจตนารมณ์เชฟรอนฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังคน ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดเผยว่า “การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับปีนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้ โครงการเพื่อสังคมที่เราได้เริ่มโครงการฯ นำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 182 ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น 100 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วไปที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 82 ทุน สำหรับพนักงาน หรือ บุตรพนักงานที่ทำงานในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ รวมเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท” โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” มีขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึง ธันวาคม 2565 โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้จริง โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาทุนทรัพย์สำหรับบริจาคสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของน้อง ๆ อีกด้วย

“บริษัทฯ หวังว่าโครงการฯ นี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา เชฟรอนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือเครือข่ายครอบครัวคาลเท็กซ์ของเราอย่างต่อเนื่อง” นายชาแชงค์ กล่าว

ด้าน ผศ. ดร. น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และแบรนด์คาลเท็กซ์ โดยโครงการฯ นี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในภาคใต้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นหลักของถิ่น โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปแล้ว ยังถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวภายใต้แนวความคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”

อนึ่ง โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาและพัฒนาพลังคนต่อไป โดยโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” จะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เข้าร่วมขอรับทุนการศึกษา เพียงกรอกรายละเอียดในการสมัครผ่าน Google Form:  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง :  และเขียนรายละเอียดพร้อมส่งเอกสารแนบมาทางไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง Facebook Fanpage: Vet-WU โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า 3,500 บาทต่อคน พร้อมโอกาสในการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) ในเดือน ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ และวิธีเข้าร่วมขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ คุณศรินนา จำปากลาย 07 547 6004

Related posts