อพท. ปลื้ม 9 อปท. ชักแถวรับมอบประกาศนียบัตร STMS ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล :

อพท. ปลื้ม 9 อปท. ชักแถวรับมอบประกาศนียบัตร STMS ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล :

อพท. มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ STMS ให้ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2565  ส่งผลรวมปัจจุบันมี 79 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐาน เผยเตรียมผลักดันเป็นพี่เลี้ยงด้านมาตรฐาน STMS เพื่อเป็นเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลได้ขยายวงกว้าง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า ปี 2565 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ผ่านการประเมินการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard หรือ STMS) จำนวน 9 แห่ง จาก 7 จังหวัดในพื้นที่พิเศษ อพท. และในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  3) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 4) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 5) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 6) เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7)  เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 8) เทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ 9) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการ อพท. ยังได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ใครครั้งนี้ว่า เพราะการทำท่องเที่ยวเก่งคนเดียวไม่ได้  ดังนั้นหน่วยงานที่ใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมากที่สุดคือ อปท. จึงนับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. เป็นอย่างสูง  เพราะ อพท. เพียงหน่วยงานเดียวไม่อาจพัฒนาการท่องเที่ยวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงต้องการขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมาก เปรียบเสมือนด่านแรก ในการให้คำปรึกษา กำกับดูแล ให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน โดยเกณฑ์มาตรฐาน STMS เป็นเครื่องมือที่ อพท. พัฒนาขึ้นและได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล

ปัจจุบัน อพท. สามารถพัฒนาและคัดเลือกองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วถึง 79 องค์กร ในทุกปี อพท. จะใช้เกณฑ์ STMS นี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำองค์ความรู้นี้ไปใช้พัฒนาชุมชนและพื้นที่ในการปกครองของตัวเอง และในอนาคต อพท. จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS ทั้ง 79 แห่ง และมีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง ได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีความสนใจจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนตามเกณฑ์ STMS เพื่อให้มีการนำเกณฑ์ดังกล่าวไปขยายผลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

สำหรับมาตรฐาน STMS จะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผลอันเกิดจากการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นั้น มีปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจัง  ซึ่งหากองค์กรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันก็สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้

Related posts