อพท. ชวนภาคีทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานธรณี “เชียงราย” :

อพท. ชวนภาคีทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานธรณี “เชียงราย” :

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  มอบหมายสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว หรือ สพข. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว นักสื่อความหมาย พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเดินทางทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลงไปในแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยนำร่อง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว : “แช่น้ำร้อน ย้อนตำนาน แลวิถีรอยเลื่อนแม่จัน” (อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน) และเส้นทางท่องเที่ยว : “ชิม แชะ เช็คอิน รอบถิ่นถ้ำหลวง” (อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย) ทั้งนี้ อพท. จะนำทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้ร่วมเดินทางมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยชุมชนยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของตนอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts