พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ :

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ :

วันที่ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. ณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปีที่ถูกหลายชายเมากัญชาทุบตีตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ โดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาดังนี้

ผู้สูงอายุมีอาการบาดเจ็บ มีบาดแผลตามร่างกาย และเลือดออกในสมองเล็กน้อย ปัจจุบันผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่หอผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรม เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุ หลังออกจากโรงพยาบาล 2 แนวทาง ดังนี้

1.หากผู้สูงอายุมีความประสงค์จะเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ จะดำเนินการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ โดยจัดบริการด้านปัจจัย 4 มีการฟื้นฟูทางกายภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ อาชีวะบำบัด เป็นต้น

2.กรณีไม่มีความประสงค์เข้ารับบริการ จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนที่ผู้สูงอายุจะกลับสู่ครอบครัว รวมทั้งจะช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

Related posts