โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) :

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อยอดสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) :

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) จัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษาที่ชำนาญการ เข้าทำหน้าที่ให้ผู้พักฟื้นหลังการการรักษาได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีความสุขอีกครั้ง

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กล่าวว่า ในปัจจุบัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู อาทิ ผู้ป่วยด้านสมองและระบบประสาท ผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ หรือผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ฯลฯ เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักฟื้นในโรงพยาบาล แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดหลังการรักษา

รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ภายใต้การบริหารงานบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่ช่วยทำให้ผู้พักฟื้นหลังการรักษากลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อสัญญาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) ต่อเนื่อง โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางจากทั้ง 2 องค์กร ร่วมสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา ทั้งนี้ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ในฐานะสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และผู้ชำนาญการสหสาขา รวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีความยินดีที่ได้มีส่วนในการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติ และสนับสนุนทุนการศึกษาค่าลงทะเบียนเพื่อสร้างบุคลากรในการประกอบวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในจัดหลักสูตรการศึกษาให้บริการฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษาอย่างจริงจัง รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมมือกับ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ในการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 4 รุ่น มีนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร 67 คน  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามีส่วนช่วยสร้างบุคลากรทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดกิจกรรมและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทาง รพ.กรุงเทพ ในการคัดสรรและอบรมบุคลากรที่มีความสามารถ เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) หลักสูตร 6 เดือน จัดสรรอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสอน รวมถึงการจัดทำแผนการประมวลและการวัดผลการเรียน ให้นักศึกษามีศักยภาพที่ดีออกสู่การปฎิบัติงานจริง เพื่อผลิตอัตรากำลังสนับสนุนด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพและมีหัวใจในการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ช่วยยกระดับการแพทย์และประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพดีที่ยิ่งขึ้น พร้อมช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านฟื้นฟูสุขภาพการแพทย์ต่อไป

Related posts