“พลเอก ประวิตร” เป็นประธานพิธีมอบทุน “สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง” แก่ 150 นักดิจิทัลพัฒนาเมือง เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่ :

“พลเอก ประวิตร” เป็นประธานพิธีมอบทุน “สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง” แก่ 150 นักดิจิทัลพัฒนาเมือง เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่ :

30 พฤศจิกายน 2565กรุงเทพมหานคร – “พลเอก ประวิตร” เป็นประธานในพิธีมอบทุน “สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง” แก่ 150 นักดิจิทัลพัฒนาเมืองที่เข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยศักยภาพและมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านการลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองทั่วประเทศ คาดกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุน “สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง” แก่ 150 นักดิจิทัลพัฒนาเมืองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับ 150 เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ อย่างเต็มตัว มีพร้อมที่จะนำทักษะสำคัญและองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองและช่วยสร้างอาชีพ พร้อมระบุว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ คนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล เผยว่า สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องการให้เกิดการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเข็มแข็งผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างเป็นรูปธรรมด้วยศักยภาพและมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านการลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยนักดิจิทัลพัฒนาเมืองจะสวมบทเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างแท้จริง พร้อมคาดการณ์ว่า โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จะกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป

Related posts