PEA ENCOM จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) :

PEA ENCOM จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) :

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” ให้กับการไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC)  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมีนายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานน์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

การไฟฟ้าภาคเหนือแห่งประเทศเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVNNPC) นำโดย Mr. Phan Tu Luong รองประธานกรรมการ จาก EVNNPC พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากบริษัทในเครือจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร “IT application in production & business and GIS deployment & exploitation in Thailand” โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

–          GIS Application for Customer

–          GIS Application for Operation

–          GIS Application for Analysis

–          GIS Application for Executive

–          PEA Data Center

–          PEA Digital Operation Center

ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว PEA ENCOM ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าเวียดนาม The Electricity of Vietnam Northern Power Corporation (EVN NPC) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยหัวข้อการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยาการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยคณะผู้บริหารจาก EVN NPC ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กฟภ. นอกจากการแบ่งปันความรู้ผ่านการฝึกอบรมยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการบริการ ทำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

Related posts