พก. แสดงเจตจำนง ไม่ทนต่อการทุจริต (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล :

พก. แสดงเจตจำนง ไม่ทนต่อการทุจริต (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล :

วันที่ (9 ธ.ค. 65) เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ประกาศเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต (DEP Zero Tolerance)” พร้อมนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” รวมไทยต้าน ‘โกง’ เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใส และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงถือเป็นนโยบายและวาระที่สำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากร ตลอดจนองค์กรคนพิการ องค์กรเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1) ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ด้านความพร้อมรับผิดชอบ โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน

3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน

4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท และ

5) ด้านคุณธรรมการทำงานใน พก. โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลัก “คิดแบบไหน (ไม่) ทุจริต” คือ คิดได้ คิดดี คิดเป็น

Related posts