ซีพีเอฟ รับรางวัล CAC National Conference 2022 ตอกย้ำการสร้างแนวร่วมธุรกิจรวมพลังต้านโกง :

ซีพีเอฟ รับรางวัล CAC National Conference 2022 ตอกย้ำการสร้างแนวร่วมธุรกิจรวมพลังต้านโกง :

ซีพีเอฟ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2022 ย้ำการสร้างแนวร่วมธุรกิจรวมพลังต้านโกง ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความเชื่อมั่นในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2022 “รวมพลังพันธมิตร รวมพลังต้านโกง” จาก ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมโครงการ CAC SMEs เพื่อสร้างความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมแสดงพลังความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในฐานะภาคเอกชน ที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้า โดยนางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล

ซีพีเอฟเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส จะเป็นแรงสนับสนุนหลักในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

รางวัล Change Agent Awards เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวน คู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี  ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME เพิ่มความตระหนักรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส นำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร./

Related posts